top of page

Narkotikahund i skola nu möjlig i förebyggande syfte

Användning av narkotikahundar i skolmiljö har blivit allt vanligare som en del av skolans förebyggande arbete. Men det har varit oklart hur lagen ska tolkas. Många skolor har därför tvekat att använda narkotikahundar. Rättsläget är nu klarlagt sedan den nya polismyndigheten 15 januari 2016 i ett utlåtande utfärdat nya riktlinjer för narkotikasök med hund i skolmiljö. Detta ger skolan möjlighet att använda narkotikahundar i förebyggande syfte.

 

Kommunal skola
Vanligen används narkotikahund vid misstanke om brott. Polisens insats måste i dessa situationer föregås av ett beslut om husrannsakan. Detta har varit möjligt redan tidigare. Oklarheten har gällt sökning med narkotikahund i förebyggande syfte. Med de nya riktlinjerna föreligger inte längre något hinder för detta, däremot gäller vissa förutsättningar.

Polisens insats med narkotikahund ska betraktas som brottsförebyggande verksamhet som grundas på den allmänna samarbetsskyldigheten som anges i förvaltningslagen och polislagen. För en brottsförebyggande insats med narkotikahund krävs att skolan har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans lokaler. Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.

En förutsättning är också att genomförandet av sökningen sker under tider där elever inte vistas i skolan. Ytterligare en förutsättning är att sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte måste ske på skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under sökningen övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet.

Fristående skola
Polismyndigheten har skyldighet att samarbeta med andra förvaltningsmyndigheter, bland annat skolan. Fristående skolor faller som privaträttsliga objekt utanför myndighetsbegreppet. Förvaltningslagen ger därför inte utrymme för polisen att bistå en fristående skola med samma stöd som en kommunal skola. I den nya riktlinjerna konstateras dock att det brottsförebyggande och bakomliggande syftet med åtgärden måste beaktas. Till polisens uppgift hör att förebygga brott. Man säger därför att det inte kan uteslutas att polisen även kan ge en fristående skola stöd med narkotikahundar inte bara i situationer vid misstanke om brott utan även för sökning i brottsförebyggande syfte. Man konstaterar dock att rättsläget i detta fall är oklart.

Förebyggande effekt
Syftet med sökning med narkotikahund i skolmiljön är att öka risken för upptäckt och att elever därigenom väljer att inte förvara narkotika på skolan.

I utlåtandet konstateras att det direkta ändamålet med förebyggande narkotikasökning är att narkotika kan upptäckas i den händelse det finns i lokalerna. Vetskapen om att narkotikahundar kan förekomma kan därför antas förmå elever att avstå från att förvara narkotika i skolans lokaler.

Redan informationen om att narkotikahundar kan förekomma kan därför fylla en brottsförebyggande funktion. Om eleverna inte förvarar eventuell narkotika i skolans lokaler förblir skolan drogfri.

Integritet och proportionalitet
Frågan ställs också om sökning med narkotikahundar kan anses vara skäligt i förhållande till elevernas personliga integritet. Svaret på frågan är ja. Man konstaterar att det med hänsyn till proportionalitetsprincipen är rimligt med en ordning där polisen kan bistå med narkotikahundar än en ordning där man inte gör det.
Skolan kan därför nu ta initiativ till en dialog och ett samarbete med polisen kring användning av narkotikahundar även i förebyggande syfte.

Privata aktörer
Polismyndighetens utlåtande avser endast polisens egen myndighetsutövning. Det förekommer dock att skolor anlitar privata aktörer för sökning med narkotikahundar. Detta är fullt möjligt men förutsättningarna skiljer sig mot samarbetet med polisen.

Vid samarbete med en privat aktör behöver ett särskilt avtal upprättas som reglerar villkoren för samarbetet och följer riktlinjerna i polisens utlåtande.

I händelse av att en narkotikahund markerar för narkotika ska polis tillkallas och ingripa efter beslut om husrannsakan.


 

bottom of page